• Deň matiek 2021

     • Milé mamičky, babičky, prababičky. Dovoľte nám pozdraviť vás pri príležitosti vášho sviatku malým darčekom :)

      Video s pozdravmi pri príležitosti dňa matiek 2021 sa pripravuje a bude zverejnené na portáli EduPage.

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň matiek 2021.

     • Oznámenie o zápise na rok 2021/2022

     • Oznámenie o spôsobe doručenia žiadostí o prijatie

       

       

      O Z N A M

       

      o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ktorého zriaďovateľom je Obec Rudná v školskom roku 2021/2022

       

      V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 3 vyhlášky  Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 438/2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z., Obec Rudná  po dohode s riaditeľkou materskej školy (ďalej len „MŠ“) oznamuje  rodičom, že   z á p i s   detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudná  na  školský rok  2021/2022 sa uskutoční 

       

      v termíne od 10. mája 2021 do 14. mája 2021.

       

      Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti na predprimárne vzdelávanie zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Formulár žiadosti na predprimárne vzdelávanie je možné stiahnuť si a vytlačiť z webového sídla Obce Rudná alebo si žiadosť osobne vyzdvihnúť v podateľni Obecného úradu Rudná.

       

      Podmienky prijímania detí do materskej školy

       

      • Prednostne budú prijímané deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné – deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31. augusta 2021.
      • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca nevyberie inú materskú školu, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme.
      • V prípade, ak sa do MŠ prijíma dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca dieťaťa predloží spolu so žiadosťou okrem potvrdenia  o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
      • V prípade zvýšeného záujmu a po prijatí všetkých detí do materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, určujeme  ostatné podmienky postupu prijímania detí nasledovne: 

      Na základe žiadosti zákonného zástupcu budú prednostne prijaté deti do naplnenia kapacity materskej školy:

      1. deti, ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2021 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2021/2022 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v obci;
      2. deti, ktoré dovŕšia tretí rok veku v kalendárnom roku 2021 a ich súrodenci už danú MŠ navštevujú;
      3. deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa);
      4. z obce Rudná;
      5. ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
      • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
      • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
      • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

       

      Možnosti doručenia kompletne vyplnenej žiadosti

      so všetkými náležitosťami a podpismi oboch zákonných zástupcov dieťaťa:

       

      a) papierovou formou - stiahnutím priloženého súboru, následným vyplnením a doručením:

       

      • osobne prostredníctvom podateľne Obecného úradu v Rudnej (v označenej obálke „Žiadosť o prijatie do MŠ“),
      • poštou na adresu: Obecný úrad Rudná, Rudná č. 69, 048 01 Rožňava,
      • elektronickou formou prostredníctvom e-mailu na adrese msrudna@obecrudna.sk
      • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky Obecného úradu v Rudnej. (číslo elektronickej schánky E0005582507)

       

      b) elektronickou formou - prostredníctvom EduPage stránky Materskej školy v časti "Elektronická prihláška":

       

      • stiahnite si dokument - Vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa  následne ho nechajte potvrdiť u lekára,
      • vyplňte elektronický formulár na EduPage stránke škôlky - kde následne nahráte potvrdenie od lekára, vypíšete všetky požadované údaje
      • žiadosť odošlete spolu s prílohou, miestom a aktuálnym dátumom.
      • po odoslaní elektronickej žiadosti dostanete pin na sledovanie alebo zmenu vašej žiadosti - o jej stave budete automaticky informovaný.

      *modul Elektronická prihláška bude sprístupnený len od 10.05.2021 do 14.05.2021

       

       

      Zákonným zástupcom bude rozhodnutie riaditeľky MŠ o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie doručené.

       

       

                     

                                                                                                  Mgr. Henrieta Horváthová

                                                                                                              starostka obce

       

     • Mesto Rožňava - oznámenie o zápise do 1. ročníka

     • Oznámenie o termíne zápisu detí do prvého ročníka základných škôl – školský rok 2021/2022 - v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava

       

      Mesto Rožňava v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN mesta Rožňava č. 9/2014 o mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava t. j.:

       

      Základná škola Akademika J. Hronca, Zakarpatská 12;

      Základná škola, Pionierov 1;

      Základná škola, Zlatá 2;

      Spojená škola J. A. Komenského 5 –

      Óvoda, Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola

       

      na školský rok 2021/2022 bude  prebiehať v termíne:

      7.  4.  2021    -   9.  4.  2021

      v čase od 7.30 do 16.00 hod.

       

      Podrobnosti k zápisu nájdete na webových sídlach jednotlivých škôl.

      V Rožňave 8. marca 2020

       

      Michal Domik

      primátor

     • Oprava mylnej informácie

     • Vážení rodičia. Na základe mylných informácií zo strany ZŠ Zlatej v Rožňave vám oznamujeme, že na oznámení o zápise do prvých ročníkov na rok 2021/2022 je chybný dátum. Toto oznámenie prosím považujte za bezpredmetné. O nových termínoch zápisov vás budeme informovať.

     • Prerušenie prevádzky MŠ.

     • Vážení rodičia.

      Na základe rozhodnutia zriaďovateľa MŠ vám oznamujeme,

      že od pondelka 15.02.2021 PRERUŠUJEME prevádzku materskej školy z dôvodu nízkeho počtu detí.


      Prevádzka MŠ opäť začne po jarných prázdninách, v pondelok 01.03.2021.


      Ďakujeme za pochopenie.

       

     • Prevádzka MŠ od 18.01.2021 - informácie

     • Oznámenie o obnovení prevádzky v Materskej škole

       

       

       

      Vážení rodičia!

       

       

      oznamujeme vám, že prevádzka Materskej školy sa obnovuje od 18.01.2021 s celodennou prevádzkou.

       

       

      Do odvolania platia pre prevádzku MŠ tieto opatrenia:

       

      • Materská škola sa otvára LEN pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domu (Home Office),
      • sprevádzajúca osoba – rodič sa MUSÍ preukázať negatívnym Ag testom na COVID – 19 (nie starším ako  5 kalendárnych dní) a potvrdením od zamestnávateľa, že nemôže vykonávať prácu z domu (Home Office),
      • výrazne žiadame rodičov, aby dieťa do MŠ nosil len JEDEN zákonný zástupca, ktorý sa preukáže uvedenými dokumentmi,
      • dieťa nastupuje do MŠ až po vyplnení / odoslaní Vyhlásenia o bezinfekčnosti papierovou formou alebo elektronicky prostredníctvom EduPage.
      • dôrazne vás žiadame, aby ste sa prihlasovali školský portál EDUPAGE, pretože vás budeme informovať o dôležitých zmenách a opatreniach!

      (v prípade problémov nás kontaktujte na admin@obecrudna.sk).

       

       

      Odporúčanie:

       

      Odporúčame rodičom, ktorých sa opatrenia týkajú, aby sa išli otestovať v priebehu zajtrajšieho (15.01.) alebo sobotňajšieho dňa (16.01.)

       

       

       

      Mgr. Henrieta Horváthová

                 starostka obce

     • Prevádzka MŠ od 11.01.2021 - informácie

     • Na základe odporúčania MŠVVaŠ SR a Krízového štábu SR

      Obec Rudná, ako zriaďovateľ predškolského zariadenia

      N E O B N O V U J E  P R E V Á D Z K U

      Materskej školy v Rudnej

      od 11.01.2021 až do odvolania

      z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie.

      O prípadných zmenách vás budeme informovať!

      PROSÍME VÁS, ABY STE SLEDOVALI EDUPAGE PORTÁL MŠ, ABY VÁM NEUNIKLI ŽIADNE INFORMÁCIE.

      V prípade problémov s portálom nás prosím kontaktujte mailom na admin@obecrudna.sk

     • Mikuláš 2020

     • Vážení občania, milé deti!

      Oznamujeme vám, že v nedeľu, 06.12.2020 sa uskutoční Mikuláš. Nakoľko to epidemiologická situácia nedovoľuje aby sme sa spoločne zhromaždili na podujatí, pripravujeme pre vás link na online sledovanie Rozsvietenia vianočného stromčeka pred obecným úradom.

      Pevne veríme, že budúci rok sa už budeme môcť stretnúť všetci spoločne.Naďalej vám oznamujeme, že v nedeľu, 06.12.2020 bude od 14:00 hod. Mikuláš chodiť po obci a rozdávať sladké prekvapenie všetkým deťom, ktoré budú stáť v bránke.

      Pozorne počúvajte obecný rozhlas aby ste vedeli, kedy sa ujo Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi vydá na cestu.Link pre ONLINE sledovanie rozsvietenia vianočného stromčeka zverejníme na stránkach obce, tak isto aj na Facebooku a Instagrame.

      Pripájame aj plagátik podujatia.

     • Prerušená prevádzka MŠ cez jesenné prázdniny

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa, a na základe zmeny v organizácii školského roka bude prerušená prevádzka Materskej školy počas jesenných prázdnin (30.10.-02.11.2020).

      Vyučovanie začne v utorok, 03.11.2020 s celodennou prevádzkou.

     • Prihlasovacie údaje pre rodičov zasielame aj elektronicky!

     • Vážení rodičia!

      Prihlasovacie údaje do školského portálu EduPage vám zašleme aj elektronicky. Stačí, ak na adresu admin@obecrudna.sk pošlete e-mail, kde uvediete meno a priezvisko vášho dieťaťa, a my vám obratom zašleme prihlasovacie údaje.

      Po prihlásení do školského portálu budete vedieť:

      • sledovať vždy aktuálny jedálny lístok,
      • zasielať elektronické "ospravedlnenky"
      • komunikovať s ostatnými rodičmi, prípadne pani učiteľkami z našej MŠ

      Naďalej pracujeme na elektronických možnostiach našej škôly a mnoho ďalšieho.

       

     • Usmernenie pre začiatok školského roka 2020/2021

     • Riaditeľka Materskej školy v Rudnej oznamuje rodičom, že školský rok 2020/2021 sa začne v stredu, 02.09.2020 s celodennou prevádzkou od 06:30 do 16:00. Prosíme rodičov, aby dodržiavali nasledovné opatrenia:

      • Do budovy MŠ vstupuje len 1 rodič s dieťaťom
      • Dieťa si nenosí do MŠ vlastné hračky
      • Pri vstupe do budovy dodržujte odstup a dezinfekciu rúk
      • Dieťaťu pribalte minimálne 2 rúška
      • Pri nástupe dieťaťa do MŠ zákonný zástupca vyplní príslušné tlačivá, ktoré nájdete tu a tu
      • bližšie informácie a podrobnosti nájdete na stránke Ministerstva školstva SR
     • Letné prázdniny 2020

     • Vážení rodičia!

      Oznamujeme vám, že Materská škola v Rudnej na letné prázdniny 2020 PRERUŠUJE SVOJU PREVÁDZKU.

      Školský rok 2020/2021 sa začne v stredu, 02.09.2020

      Prajeme vám pekné prázdniny!