• Novinky

      • Deň matiek 2021

      • 7. 5. 2021
      • Milé mamičky, babičky, prababičky. Dovoľte nám pozdraviť vás pri príležitosti vášho sviatku malým darčekom :)

       Video s pozdravmi pri príležitosti dňa matiek 2021 sa pripravuje a bude zverejnené na portáli EduPage.

       Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň matiek 2021.

      • Oznámenie o zápise na rok 2021/2022

      • 29. 4. 2021
      • Oznámenie o spôsobe doručenia žiadostí o prijatie

       O Z N A M

       o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ktorého zriaďovateľom je Obec Rudná v školskom roku 2021/2022

       V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 438/2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z., Obec Rudná po dohode s riaditeľkou materskej školy (ďalej len „MŠ“) oznamuje rodičom, že z á p i s detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudná na školský rok 2021/2022 sa uskutoční

      • Oznámenie o zápise na rok 2021/2022 : Čítať viac
      • Mesto Rožňava - oznámenie o zápise do 1. ročníka

      • 15. 3. 2021
      • Oznámenie o termíne zápisu detí do prvého ročníka základných škôl – školský rok 2021/2022 - v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava

       Mesto Rožňava v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN mesta Rožňava č. 9/2014 o mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava t. j.:

      • Mesto Rožňava - oznámenie o zápise do 1. ročníka: Čítať viac
 • O nás

  Pre zadávanie elektronických ospravedlneniek, zobrazenie denného rozvrhu a jedálneho lístka sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej škôlky
   zatiaľ žiadne údaje
   • Vitajte

   • Materská škola Rudná

   • V oblasti školstva sú prvé záznamy po r. 1849, kedy vzniká obecná škola a prvým učiteľom v obci bol Jozef Lengyel, rožňavský čižmár. Škola je v prevádzke do r. 1874, kedy reformovaná cirkev zriaďuje cirkevnú školu a táto je prevádzkovaná do roku 1890. V tomto roku ušiel učiteľ Illés Ferenc a obec ostáva bez učiteľa 12 rokov.

    V tomto období určitá časť detí chodila do školy do Brzotína a zbytok sa nevzdeláva.

    V r. 1902 konečne štát zriaďuje školu v bývalej budove školy ref. cirkvi a vyučuje sa tu i naďalej maďarsky. Od tohto roku až do oslobodenia tu pôsobilo celkom 28 učiteľov. V r. 1928 sa postavila nová škola. Po oslobodení od 19. apríla 1945 sa stáva riaditeľom školy Dezider Fuleky a do roku 1973 tu pôsobilo 27 učiteľov.

    Riaditeľmi sa neskôr stávajú Ondrej Macák, Blanka Kurianová, Ondrej Breznen, Valika Kotelesová, Alena Sčotková s vychovávateľkou Erikou Pacešovou.

    Základná škola bola pre nedostatok žiakov v roku 2004, po ukončení školského roka 2003/2004 zatvorená.

    Začiatkom 50. tich rokov začína v obci pôsobiť i materská škola, kde od roku 1953 sa stáva riaditeľkou Jolana Renčoková a od roku 1991 tu pôsobia riaditeľka Erika Gonosová a učiteľka Dáša Vasasová, ktorú v roku 2020 nahradila učiteľka pochádzajúca z Plešivca, Štefánia Měchurová