• ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ROK 2019/2020

    Riaditeľstvo Materskej školy v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020.

     

    Zápis detí do MŠ bude prebiehať dňa 08.04.2019 do 12.04.2019 od 9:00 hod do 15:00 hod. V priestoroch materskej školy rodičia obrdržia žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy. Rodičia detí budú mať možnosť zoznámiť sa s prostredím, organizáciou a personálom v MŠ. 

     

    Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti, ktorú rodičia obdržia u riaditeľky MŠ. Rodičia si so sebou prinesú občiansky preukaz a rodný list dieťaťa k nahliadnutiu. 

     

    Na predprímárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma:

    1. Dieťa od troch do šietich rokov jeho veku.

    2. Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku.

    3. Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

    4. Dieťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. 

    5. Výnimočne môžu byť prijaté aj deti od 2 rokov, ale musia mať osvojené hygienické návyky a ak nieje naplnená kapacita MŠ.

    Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka vydá riaditeľka najneskôr do 30 júna 2019.

    Priebežne, mimo zápisu, možno prijať do MŠ deti,ak sú v MŠ po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

    Žiadam rodičov, aby dodržali termín zápisu a odovzdanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelanie a tento termín zbytočne neodkladali nakoľko dieťa nemusí byť v školskom roku 2019/2020 prijaté.

    Riaditeľka MŠ

    Erika Gonosová