• História školstva v našej obci

    

   Materská škola v obci Rudná, bola založená v roku 1948. Nebola v samostatnej budove, ale nachádzala sa v malej miestnosti školy. Počet zapísaných detí bol 21, stoličky a hračky si donášali deti z domu. Prvou výchovnou pracovníčkou bola Emília Dovalová, pestúnkou Margita Eleková. Zariadenie a prvé hračky dostala materská škola v roku 1949. V školskom roku 1949-1950 bola výchovnou pracovníčkou p.Benasiková, neskôr Júlia Varjúová. Pestúnkami boli p. Dúlová, Gotthardtová, Kiššová, Cirbusová, Paličková. V školskom roku 1952-1953 nastúpila do MŠ p. učiteľka Margita Orbánová z Krásnohorského Podhradia. O päť rokov neskôr, bola postavená v akcii „Z“ prístavba ku kultúrnemu domu, ktorá slúžila ako nová materská škola. Pozostávala z učebne, predsiene a malej miestnosti, ktorá slúžila ako byt pre učiteľku. V školskom roku 1956-1957 riaditeľstvo prevzala p. učiteľka Jolana Fuššyová- Renčoková, ktorá v materskej škole pracovala 35.rokov. Počet zapísaných detí bol 56, starostlivosť o deti bola 6-hodinová. Vyučovanie prebiehalo v maďarskom jazyku. V školskom roku 1965 bola otvorená druhá trieda s vyučovacím jazykom slovenským. Počet zapísaných detí bol 60. V slovenskej triede začala vyučovať Oľga Jarzmiková a v roku 1967 nastúpila p. učiteľka Mária Jungová. V roku 1971 bola schválená žiadosť rodičov o zriadení novej materskej školy z kapacitných dôvodov. Od železorudných baní sa odkúpil dom. MNV- Rudná a ONV-odbor školstva Rožňava prispel na rekonštrukciu MŠ 1 300 000 Kčs. Materská škola bola jednotriedna s celodennou starostlivosťou a prevádzkovou dobou od 7.00hod-17.00.hod. V materskej škole postupne pracovali p. učiteľky: Kohuláková, Marčoková, Popálená, Gonosová. V roku 1991 po 35 rokoch práce s deťmi, odišla do dôchodku p.riaditeľka Jolana Renčoková a na miesto riaditeľky bola vymenovaná Erika Gonosová. Učiteľkou sa stala Daša Danielová-Vasasová. Materská škola podliehala pod Školskú správu, neskôr pod Odbor školstva. V roku 2003 pre nízky počet detí sa prevádzka materskej školy presťahovala do budovy Základnej školy, kde pôsobí do dnes.

    

   Súčasnosť

    

   Zriaďovateľom materskej školy je obec Rudná, ktorá je maximálne ústretová vo všetkých oblastiach rozvoja MŠ. Starostom obce je p. Július Kerekeš, riaditeľkou materskej školy je p. Erika Gonosová a učiteľkou p. Daša Vasasová. Materská škola je jednotriedna s prevádzkovou dobou od 6.30hod-16.00hod. Za celodenný pobyt dieťaťa v materskej škole, rodič uhrádza mesačný príspevok vo výške 10€- deti s trvalým pobytom v Rudnej a 14€-dochádzajúce deti. Do triedneho fondu prispievajú rodičia 3€ za dieťa, každý kalendárny mesiac. Strava sa donáša zo školskej kuchyne Rožňavské Bystré.

   V školskom roku 16/17 sme pracovali podľa nového štátneho vzdelávacieho programu ISCED-0 a školského vzdelávacieho programu Slniečko. Pripravili sme a zrealizovali niekoľko podujatí a akcií:

   -Program z príležitosti „Úcty k starším“

   -Vyrezávanie tekvíc / v spolupráci s rodičmi /

   -Príchod Mikuláša / v spolupráci s obcou /

   -Vianočné posedenie

   -Detská zimná olympiáda

   -Karneval

   -Divadlo Actores v našej MŠ

   -Divadlo z Bratislavy

   -Vystúpenie z príležitosti „ Dňa matiek“

   -MDD a športový deň s hasičmi

   -Návšteva motorkárov v MŠ

   -Výlet do Aggteleku rodičmi

   -Rozlúčka s veľkými deťmi

   Počas školského roka boli detičky aktívne, šikovné a k pripravovaným aktivitám pristupovali so záujmom a zvedavosťou. Staršie deti zvolili zodpovedný prístup k edukácii. Pracovali sme s digitálnymi tachnológiami , /interaktívna tabuľa a programy rozvíjajúce myslenie, tvorivosť, fantáziu, logiku../ Ale prioritou bolo zážitkové učenie. Deti zaujímali  hlavne pokusy: Topenie-tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie látok vo vode, sila-pohyb, magnetizmus, naklonená rovina, život v prírode, práca záchranárov, pečenie, stavanie...

   V priebehu roka, sme pri rôznych akciách spolupracovali s Obecným úradom, rodičmi, materskou školou Rožňavské Bystré, so ZŠ-Zlatá, detským logopédom i psychológom.

   V školskom roku 2017-2018 máme zapísaných 23 detí. Z toho 5 detí z Rakovnice a 18 z Rudnej.