• Kritériá zápisu

    •  

      

          Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Deti mladšie ako tri roky môžu byť do materskej školy prijaté vtedy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Deti mladšie ako tri roky sa pri prijímaní nesmú uprednostniť pred staršími deťmi; ich prijímanie je podmienené uspokojením žiadostí zákonných zástupcov detí vo veku od troch do šiestich rokov. Do materskej školy nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.

          Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky – toto sú podmienky, vyplývajúce zo školského zákona.

          Riaditeľ materskej školy, a to bez ohľadu na právnu formu materskej školy, ako aj ja počet tried materskej školy, v rámci jeho kompetencie ustanovenej § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole, určuje ostatné podmienky prijímania detí nad podmienky stanovené v školskom zákone, a po prerokovaní s pedagogickou radou školy ich zverejňuje na viditeľnom mieste (a má ich samozrejme zakomponované aj v školskom poriadku).

          Žiadna materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení (bez ohľadu na jej zriaďovateľa), v zmysle platnej legislatívy nesmie odmietnuť prevziať od rodiča žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie.

          Vzhľadom na kapacitné možnosti materských škôl, nie všetky deti, ktorých rodičia/zákonní zástupcovia požiadali o ich prijatie do materskej školy, budú prijaté.

          Ak sa stane, že riaditeľ odmietne prevziať žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, môže rodič/zákonný zástupca podať sťažnosť zriaďovateľovi danej materskej školy, príp. aj príslušnému Školskému inšpekčnému centru Štátnej školskej inšpekcie, ktoré má sídlo v každom krajskom meste. Pri prijímaní detí do materskej školy sa v súlade so školským zákonom musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania a zásada zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a segregácie.

          Vo vzťahu k materským školám pri prijímaní detí neplatia školské obvody (ako ich poznáme pri základných školách) a prijatie dieťaťa nemožno explicitne viazať na trvalý pobyt v danej obci, mestskej časti, v ktorej sa nachádza predmetná materská škola. Riaditeľ materskej školy nesmie ako podmienku prijatia dieťaťa stanoviť napr. trvalý pobyt, zamestnanosť rodičov/zákonných zástupcov.

          Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu. Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole, príp. ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí. Podľa súčasného právneho stavu, sa nevyžaduje osobná účasť detí na zápise do materskej školy.

          Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      

           Počet podaných žiadostí nie je obmedzený, rodič teda môže podať žiadosť o prijatie dieťaťa aj do viacerých materských škôl. Ak je dieťa na základe žiadosti prijaté do niektorej z nich, mal by rodič o tom upovedomiť ostatné materské školy, do ktorých tiež podal žiadosť o prijatie jeho dieťaťa. Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej školy. 

      

          Prijímanie detí do materskej školy upravuje § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“). Podrobnosti o prijímaní detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška o materskej škole“).