• 1. Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole

     Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole, osobne službukonajúcemu pedagógovi, alebo elektronicky cez školský systém EduPage bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

     Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä:

     - choroba,

     - lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,

     - mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,

     - náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,

     - mimoriadne udalosti v rodine alebo

     - účasť dieťaťa na súťažiach.

     V súlade s § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. Skôr uvedené znamená, že:

     - ak dieťa nepríde do materskej školy tri dni, jeho neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca;

     ak je choré, alebo má materská škola podozrenie, že bolo choré, riaditeľ materskej školy je oprávnený pýtať od zákonného zástupcu lekárskej potvrdenie aj za tieto tri dni,

     - ak dieťa chýba viac ako tri dni z dôvodu choroby, riaditeľ materskej školy požaduje lekárske potvrdenie.

     Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole 5 a viac dní a nie je choré, iba trávi čas napr. so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (ktoré, ako je už uvedené vyššie, nesmie byť staršie ako jeden deň). V praxi je potrebné rozlišovať, kedy riaditeľ požaduje potvrdenie od lekára a kedy písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Z vyššie uvedeného vyplýva, že potvrdenie od lekára v zmysle § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. slúži na ospravedlnenie neprítomnosti, ale je aj dokladom o tom, že dieťa je už zdravé.

     2. Pobyt dieťaťa v materskej škole

     V zmysle § 24 ods. 6, ods. 7, ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. v materskej škole môže byť umiestnené len dieťa, ktoré:

     a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,

     b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,

     c) nemá nariadené karanténne opatrenia.

     Ako je už uvedené vyššie zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy predkladá spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (v zákone č. 355/3007 Z. z. nazvané ako potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti). Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. má obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. Toto potvrdenie má zákonnému zástupcovi na požiadanie vydať lekár pre deti a dorast, ktorý je ošetrujúcim lekárom konkrétneho dieťaťa. Poznámka: Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa vydané podľa § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. predkladá zákonný zástupca dieťaťa len pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a nie opakovane. Na problematiku potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa/potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa sa pozeráme osobitne očami „zdravotníkov“ a osobitne očami „školákov“.

     3. Školský systém EduPage

     Od septembra roku 2017 je v plnej prevádzke školský systém EduPage. Systém slúži na elektronickú komunikáciu medzi zákonným zástupcom (rodičom) a pedagógmi a pracovníkmi materskej školy. Každé novoprijaté dieťa na začiatku školského roka dostane prihlasovacie údaje, cez ktoré sa bude môcť rodič prihlásiť. Pri takejto možnosti nieje možné zadávať elektronické ospravedlnenky, a preto odporúčame do prihlášky dieťaťa do materskej školy uviesť e-mail ktorý rodičia používajú, na ktorý nasledovne do dvoch dní obdržia prihlasovacie údaje na plnohodnotné používanie školského systému. Pri prípadnej strate kontaktujte učiteľa materskej školy, ktorý vám údaje vyhotoví, alebo kontaktuje na to oprávnené osoby. V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhajte kontaktovať. Veľmi radi vám pomôžeme.